Cele mai populare


Pensiunea Anno Pensiunea Anno
Gyula
[ 61371 rezultat ]

Apartamentul Leila Apartamentul Leila
Gyula
[ 21184 rezultat ]

Apartamentul Palma Apartamentul Palma
Gyula
[ 14575 rezultat ]

Apartamentul Burg Apartamentul Burg
Gyula
[ 12002 rezultat ]

Apartamentul Erika Apartamentul Erika
Gyula
[ 9107 rezultat ]

Abonare Newsletter

Noutati si oferte speciale din Gyula!

Convertor valutar:

Általános Szerződési Feltételek


A www.gyula.ro oldal szerkesztője, Gyula System Kft. (5700 Gyula, Tomcsányi út 36., Adószám: 23124309-1-04; Unicredit Bank, Bankszámlaszám: 10918001-00000081-28770003 ), (továbbiakban: Szolgáltató), szolgáltatást igénybe vevők részére (továbbiakban: Megrendelő) a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.
Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi Megrendelő esetében irányadó, feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.
A www.gyula.ro oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételével valamennyi Megrendelő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal szolgáltatásainak igénybe vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató jelen oldalon -Általános Szerződési Feltételek- közzéteszi.
1. A szolgáltatás tárgya, tartalma
Szolgáltató helyet biztosít Megrendelő részére az általa üzemeltetett szálláshely információs csomagjának feltüntetésére a Szolgáltató által szerkesztett www.gyula.ro internetes címen levő adatbázisban. Minden esetben Szolgáltató készíti el az információs csomagot és Szolgáltató által szerkesztett felületen Szolgáltató helyezi el.
Szolgáltató által kínált aktuális szolgáltatási csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező Szolgáltatási díjak című melléklet tartalmazza. Megrendelő által igénybe vehető kedvezményekről Szolgáltató felvilágosítást nyújt.
Szolgáltató köteles rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, a karbantartások, valamint az előre nem látható technikai fennakadások, amelyeket Szolgáltató köteles az általa megoldható legrövidebb időn belül elhárítani. Ezen idő Megrendelő által igényelt szolgáltatási időtartamba nem számíthat bele, tehát Szolgáltató köteles Megrendelő által igényelt szolgáltatás idejét ezen időtartammal meghosszabbítani.
Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli Szolgáltatási Szerződésben határozzák meg a szolgáltatás időbeli hatályát, megszűnését, a szolgáltatás közzétételét, a szolgáltatási díj megfizetését, a Szolgáltató által nyújtott konkrét engedmények feltételeit valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.
2. A szolgáltatás díja
Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást a mindenkor hatályos, szolgáltatási díj ellenében biztosítja. Jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletében kerülnek rögzítésre az aktuális alapárak, szolgáltatási csomagok és azok tartalma, kedvezmények, akciók (továbbiakban: Szolgáltatási díjak).
 
Megrendelő a szolgáltatási csomagnak megfelelő szolgáltatási díját, az annak, a www.gyula.ro felületen   történő elhelyezését követően, 8 naptári napon belül, átutalással vagy postai úton Belföldi postautalványon egyösszegben köteles kiegyenlíteni.
Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a törvényben meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámolására és kiszámlázására jogosult, továbbá kedvezményes szolgáltatás igénybevétele esetén a késedelmes fizetés, a kedvezmény, kedvezmények teljes megvonását és a 100%-os Szolgáltatási díj kiszámlázását vonja maga után.
Szolgáltató köteles a Megrendelő által továbbított Szolgáltatási Szerződés alapján az információs csomag elhelyezésére, karbantartására az általa szerkesztett oldalon, felületen történő elhelyezést követően a Megrendelő által megjelölt időtartamig.
Szolgáltató köteles Megrendelő igénye alapján a Megrendelő által megjelölt időtartam alatt a szöveges felületek módosítására maximum 10, valamint képes felületek módosítására egy alkalommal.
Szolgáltató, Megrendelő részére folyamatosan számláz. A www.gyula.ro weboldalon történő megjelenés egy éves díja egy összegben, fizetési határidőn belül fizetendő. A www.gyula.ro oldalon lévő hirdetés-fenntartásokat minden esetben a következő számlázási ciklus előtt, de legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt a tartalomszolgáltatónál, írásban kell felmondani, ellenkező esetben a fenntartás továbbra is érvényben marad, és a szolgáltatás kiszámlázásra kerül. A számlázási ciklus évfordulója mindig a Szolgáltatási Szerződés 2.3. pontjának Szolgáltatás hatálya. Minden megkezdett fenntartási időszak e szerződésnek megfelelően díjköteles és előre fizetendő. Időszakon belüli felmondás esetén díjvisszatérítésre nincs lehetőség.
3. Szolgáltató felelőssége
A www.gyula.ro oldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű.
Szolgáltató a Megrendelő által megküldött vagy Megrendelő weblapján szereplő adatok valamint fotók tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. A közízlést- és törvényt sértő, megtévesztő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket Szolgáltató jogosult minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül nem közzétenni az oldalon.
Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénylő Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Megrendelő minősül szolgáltatónak.
Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő saját kockázatára és felelősségére történik.
4. Adatvédelem
Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat.
Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybe vételét dokumentumok – Szolgáltatási Szerződés - kitöltéséhez köti, melynek során Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
Szolgáltató a szolgáltatási szerződések megkötése során a Megrendelő által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.
5. A szerződés megszűnése
Szerződő Felek által írásban létrejött Szolgáltatási Szerződés megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.
6. Egyéb rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 
Gyula System Kft.
www.gyula.ro
 
Szolgáltató

Plan rutier

Plan rutier pana in orasul Gyula.

PICTAT CU LUMINĂ

In fiecare zi dupa apus de soare. In sezonul de iarna puteti viziona din corturi incalzite.

Informatii utile